สวัสดีปีใหม่...2552

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า... ครู... หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยในปี พ.ศ. 2488 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง" จากแนวความคิดนี้ โดยความสนับสนุนของหลายฝ่ายคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ถือเอาวันประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2488 เป็น "วันครู" ดังนั้น วันที่ 16 มกราคมของทุกปีจึงถือเป็นวันครู ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิกุล


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การอบรมสร้าง Blog

โดยอาจารย์วิวรรธ จันทร์เทพย์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กำหนด 3 วัน

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กีฬาสีอนุบาลราชบุรี

11-14 ธันวาคม 2550 โรงเรียนอนุบาลจัดกีฬาสีภายในขอเชิญชมจ้า ....

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

คอมพิวเตอร์กับเด็ก ๆ

หากที่บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำนอกรอบ งานเพื่อความบันเทิง
หรืองานเพื่อเด็ก ๆ แล้วละก็ งานเกี่ยวกับเด็ก ๆ ก็สำคัญไม่น้อยเพราะเด็กเมื่อปิดเทอมเขาจะเหงาและพ่อแม่ทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแล คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยไล่ความเหงาออกไป แต่หากพ่อแม่ไม่สอนวิธีการเลือกใช้ให้ลูกอีกละก็เด็กเหล่านี้ก็จะไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เรารู้เมื่อสายไปแล้ว ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ในเรื่องนี้ด้วย เพราะในเมื่อเด็กไม่มีคนคอยดูแลเหมือนเวลาเปิดเทอม (อยู่กับครู) แล้วละก็ ...จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตต่อไปแน่ ๆ
ครูเอ...แห่งห้องคอมสอนสนุก
อนุบาลราชบุรี

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ปิดเทอม

ตอนนี้นักเรียนกำลังปิดเทอม ครูก็กำลังทำงานอยู่ ไม่ได้มีวันหยุดเลยถึงแม้ทำงานอื่นครูก๊คิดถึงการสอนนักเรียน เพราะเหมือนเป็นงานประจำไปซะแล้ว